Chính sách đổi trả

Chính sách đổi trả
A. Điều kiện đổi – trả hàng
Hàng đổi phải còn date, nguyên tem, nhãn mác, chưa qua sử dụng và có hóa đơn mua hàng kèm theo Sản phẩm đổi phải có giá trị tương đương hoặc cao hơn giá trị hàng đã mua trước đó. Không đổi sản phẩm bán trong chương trình khuyến mãi nếu chương trình có quy định là không được đổi trả hàng, hoặc hàng đã được đổi một lần trước đó Không chấp nhận đổi – trả hàng nếu Quý khách không tuân thủ đúng điều kiện bảo hành sản phẩm,.
 
B. Quy định cụ thể đối với sản phẩm chế phẩm sinh học.
1. Trường hợp Quý khách đổi – trả do sai sản phẩm
- Sẽ đổi hàng cho Quý khách trong vòng 1 tuần kể từ ngày gửi hàng (hoặc nhận hàng từ bưu cục tỉnh) hoặc hoàn tiền 100% cho Quý khách nếu trả hàng. Phí gửi hàng sẽ do bên sai chịu 100%.
2. Trường hợp Quý khách đổi – trả do lỗi sản phẩm
- Trong vòng 1 tháng kể từ ngày gửi hàng, MITECOM sẽ nhận hàng hư – đổi hàng hoặc hoàn tiền 100% cho Quý khách.
- Phí vận chuyển gửi hàng trả lại cho công ty và phí vận chuyển đổi hàng lại cho Quý khách, MITECOM sẽ chịu.
3. Trường hợp Quý khách muốn đổi – trả hàng hoá do sử dụng không hết
3.1 Trong vòng 10 ngày kể từ khi gửi hàng
- Nếu Quý khách muốn đổi, trả hàng thì MITECOM sẽ đổi hàng hoặc hoàn tiền 100%. 
- Phí gửi hàng trả lại cho công ty và phí vận chuyển đổi hàng lại, Quý khách phải phải chịu hoàn toàn và phải chuyển khoản số tiền phí vận chuyển cho công ty trước khi công ty gửi hàng đổi lại hoặc trừ vào số tiền trả lại nếu hoàn tiền.
3.2 Trong vòng 30 ngày kể từ khi gửi hàng
- Nếu Quý khách muốn đổi hàng thì phải chịu phí khấu hao 10% tổng giá trị sản phẩm đổi. Phí gửi hàng trả lại cho công ty và phí vận chuyển đổi hàng lại, Quý khách phải chịu hoàn toàn và phải chuyển khoản số tiền phí vận chuyển cho công ty trước khi công ty gửi hàng đổi lại cho Quý khách.
- Nếu Quý khách muốn trả hàng, thì phải chịu phí khấu hao 10% tổng giá trị sản phẩm muốn trả. Phí gửi hàng trả lại cho công ty Quý khách phải chịu. Đồng thời công ty sẽ hoàn tiền lại cho Quý khách sau khi trừ đi 10% giá trị khấu hao tổng giá trị hàng trả lại.
3.3 Sau 30 ngày, công ty sẽ từ chối đổi, trả hàng cho Quý khách.
*Lưu ý: Quy định trên áp dụng cho tất cả các sản phẩm Chế phẩm sinh học của MITECOM
 
C. Quy định cụ thể đối với sản phẩm thiết bị máy móc.
1. Trường hợp Quý khách đổi – trả do sai sản phẩm
- Trong vòng 5 ngày kể từ ngày gửi hàng, MITECOM sẽ đổi hàng cho Quý khách hoặc hoàn tiền 100% nếu trả hàng. Phí gửi hàng trả lại sẽ do bên sai chịu.
2. Trường hợp Quý khách đổi – trả do lỗi Nhà sản xuất
- Trong vòng 2 tuần sau khi gửi hàng, MITECOM sẽ nhận hàng hư – đổi hàng hoặc hoàn tiền 100% cho Quý khách nếu đổi hàng.
- Phí vận chuyển gửi hàng trả lại cho công ty và phí vận chuyển đổi hàng lại cho Quý khách, công ty sẽ chịu.
3. Trường hợp Quý khách đổi - trả do nhu cầu
3.1 Trong vòng 5 ngày kể từ ngày gửi hàng
- Sẽ chấp nhận đổi cho Quý khách hoặc hoàn tiền 100% nếu trả hàng
- Phí gửi sản phẩm trả lại cho công ty và phí vận chuyển đổi hàng lại, Quy khách phải phải chịu hoàn toàn.
3.2 Trong vòng 6 – 14 ngày kể từ ngày gửi hàng
- Nếu Quý khách muốn đổi hàng thì phải chịu phí khấu hao 5% giá trị thiết bị muốn đổi. Phí gửi hàng trả lại cho công ty và phí vận chuyển đổi hàng lại, Quý khách phải chịu hoàn toàn và phải chuyển khoản số tiền phí vận chuyển cho công ty trước khi công ty gửi hàng đổi lại.
- Nếu Quý khách muốn trả hàng, thì phải chịu phí khấu hao 5% giá trị thiết bị muốn trả. Phí gửi hàng trả lại cho công ty Quý khách phải chịu. Đồng thời công ty sẽ hoàn tiền lại cho Quý khách sau khi trừ đi 5% giá trị khấu hao thiết bị trả lại.
3.3 Trong vòng 15 ngày – 60 ngày kể từ ngày gửi hàng
- Nếu Quý khách muốn đổi hàng thì phải chịu phí khấu hao 10% giá trị thiết bị muốn đổi. Phí gửi hàng trả lại cho công ty và phí vận chuyển đổi hàng lại, Quý khách phải chịu hoàn toàn và phải chuyển khoản số tiền phí vận chuyển cho công ty trước khi công ty gửi hàng đổi lại.
- Nếu Quý khách muốn trả hàng, thì phải chịu phí khấu hao 10% giá trị thiết bị muốn trả. Phí gửi hàng trả lại cho công ty Quý khách phải chịu. Đồng thời công ty sẽ hoàn tiền lại cho Quý khách sau khi trừ đi 10% giá trị khấu hao thiết bị trả lại.
3.4 Sau 30 ngày kể từ ngày gửi hàng, công ty sẽ từ chối đổi – trả hàng cho Quý khách
 
D. Thủ tục khi đổi – trả hàng
- Quý khách liên hệ trực tiếp với công ty Cổ phần Công nghệ Vi sinh và Môi trường - MITECOM
- Khi liên hệ, Quý khách phải cung cấp đủ thông tin bao gồm: tên người mua hàng, địa chỉ, số điện thoại, hóa đơn/phiếu xuất kho, hình ảnh sản phẩm đổi trả, lý do đổi trả.
- Trong vòng 7 ngày kể từ ngày công ty nhận được hàng trả lại và kiểm tra sản phẩm đủ điều kiện đổi trả, số tiền được hoàn sẽ thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của Quý khách